arrow-right arrow-left check chevron-left chevron-right photo lock lock_open chat envelope phone pb fb ig twt in twt in credit-card share star

Kişisel Verilerin Korunması

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

Fongogo Bilişim Bilgisayar Teknoloji Reklam Ve Danışmanlık Sanayi Ticaret Anonim Şirketi olarak (“Şirket”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 Sayılı Kanun”) uyarınca kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan kapsamda ve 6698 Sayılı Kanun ile sair mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.
Bu doğrultuda kişisel verileriniz tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilecek, kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, değiştirilecek, yeniden düzenlenecek, açıklanacak, aktarılacak, devralınacak, elde edilebilir hâle getirilecek, sınıflandırılacak, üçüncü kişi ya da kurumlara aktarılacak, yurtdışına transfer edilebilecektir.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunun, ve ilgili kurum ve kuruluşlarca yayımlanacak olan mevzuatlarca belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmesi; Üstlenmiş olduğumuz aracılık hizmetinin yerine getirilmesi; üyelik başvurusu işlemlerinizin yürütülmesi; Platforma üye olan tarafların üyelik şartlarının değerlendirilmesi; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlere önerilmesi; Platformda yer alan fırsatların tercih ettiğiniz iletişim kanalı ile sizinle paylaşılması; ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası; satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası; sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi; iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi; Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi, iş başvuru yapmanız halinde değerlendirme yapılması, çalışanımız olmanız halinde kanuni ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ürün ve hizmetlere dair kalite takibinin sağlanması; tedarik edilen ürünlerin takibi; Şirketimizi ziyaret ettiğinizde güvenlik ve kimliğinizin tespit edilmesi; Şirketimizden bilgi talep etmeniz halinde sizinle irtibat kurulması; ürün yahut hizmet satın almanız halinde bu satış yahut hizmet sözleşmesinin ifası; bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası; bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi; finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi; hukuk işlerinin takibi; Şirket faaliyetlerinin planlanması ve icrası; kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası; lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; aracılık hizmeti verdiğimiz konularda işlemlerin yapılması için işlemin diğer tarafı ve gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılması; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini; Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin/kurumların hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

d) Yurtdışına Aktarım

Platformumuzun yer sağlayıcılığı yurt dışında yapılmaktadır. Elektronik posta ile kurulan iletişimlerimizde mesajın içeriğinde ve eklerinde yer alan Kişisel Verileriniz yurtdışında bulunan elektronik posta sistemlerimizde işlenmektedir. Her durumda verileriniz Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nun uygun gördüğü ülkelerde tutulacaktır.

e) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından; Platformumuzu ziyaret etmeniz, Platformumuza üye olmanız, Platformumuzda işlem yapmanız; Şirketimiz ile sair şekillerde irtibata geçmeniz, Şirketimiz ile aranızda bir sözleşme ilişkisinin kurulması ve ifası, Şirketimizi ziyaret etmeniz, ticari faaliyet amacıyla irtibata geçmemiz için üçüncü kişilerce bilgilerinizin tarafımıza iletilmesi, fuar, eğitim, konferans gibi organizasyonlarda bilgi paylaşımı ve benzeri yöntemlerle, Şirketimizin ticari amacı çerçevesinde farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; sunduğumuz ürün ile hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

f) Kişisel Verilerinizin Muhafaza Edileceği Süre

6698 Sayılı Kanun’a uygun olarak işlediğimiz kişisel verileriniz, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde resen veya talebiniz üzerine Şirket’imiz tarafından 6698 Sayılı Kanun, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak silinecek, yok edilecek veya anonim hâle getirilecektir. Kural olarak aktif üyeliğinizin sona ermesinden itibaren aradaki sözleşme ilişkisi sebebiyle kişisel verileriniz 10 yıl boyunca saklanacaktır. Kişisel verilerinizi saklamamızı gerektiren; SPK, mali müşavirlik, avukatlık, TTK başta olmak üzere her türlü mevzuat kapsamındaki sorumluluklarımız saklıdır.

g) 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız ve Başvurunuz

6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesi kapsamında, veri sahibi olarak:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahipsiniz.

Kişisel Veri Sahibine, 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde tanınan haklar kapsamında, veri sahibi olarak, bahse konu haklarınıza ilişkin taleplerinizi bize iletmeniz durumunda, Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücretin alınabileceğini bildiririz. Başvurunuza, Şirket’imiz tarafından 6698 Sayılı Kanun ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ kapsamında tüm sorumluluklarımıza uyarak, tüm şekli ve usuli şartlar sağlanarak cevap verilecektir.

6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma doğrultusundaki talebinizi bu linkte yer alan formdaki bütün bilgileri doldurmak suretiyle; Cumhuriyet Caddesi Kahan apt. No:40/3 Şişli / İstanbul adresindeki Şirketimize bizzat gelerek, kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile, iadeli taahhütlü mektup ile, fongogobilisim@hs01.kep.tr olarak kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimize e-posta göndererek, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha önce Şirket’imize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle gizlilik@fongogopro.com adresine e-posta göndererek veya gelecekte Kişisel Verilerin Korunması Kurulunun belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

Başvurunuzda; a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, d) Talep konusu, bulunması zorunludur. Konuya ilişkin bilgi ve belgeleri de yine başvurunuza eklemeniz gerekmektedir.

Şirket: Fongogo Bilişim Bilgisayar Teknoloji Reklam Ve Danışmanlık Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
Temsilci: Ebru Elmas Gürses
Adres: Cumhuriyet Caddesi, Kahan apt. No:40/3 Şişli / İstanbul
E-posta adresi: ebru@fongogo.com

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI BAŞVURU FORMU


Kayıt Olun

yada

GİRİŞ YAP
Giriş Yapın

yada

KAYIT OL